Strona główna

Początki Unii Nadwarciańskiej

Historia Stowarzyszenia “Unia Nadwarciańska” sięga 2004 roku. Wtedy, w urzędzie powiatowym w Słupcy podpisano porozumienie, w którym wyrażono chęć podjęcia wspólnych starań, żeby zorganizować i wypromować atrakcję turystyczną w mieście Ląd. Nowy produkt został nazwany “Słowianie- Piastowie- Cystersi. Ląd nad Wartą Dziedzictwem Kultury Polskiej i Europejskiej”. W 2004 roku ogłoszono nabór wniosków do Programu Pilotażowego Leader + (PPL+). Partnerzy wyrazili chęć wzięcia udziału w tym projekcie. Program składał się z dwóch etapów, Schemat I miał na celu przygotowanie Schematu drugiego, który polegał na praktycznym wykonaniu planów. W taki sposób były realizowane projekty również w innych krajach Unii Europejskiej.

Dołączały kolejne organizacje i regiony

Według regulaminu uczestnikami Programu mogły być samorządy gmin miejsko- wiejskich, wiejskich oraz ich związki. Na udział pozwolono również organizacjom pozarządowym. Gmina Lądek, w imieniu wszystkich partnerów, którzy zadeklarowali się do pracy nad nową atrakcją, złożyła wszelkie niezbędne dokumenty aplikacyjne do pierwszego etapu (schematu I). Weryfikacja okazała się pozytywna, wniosek zyskał obietnicę sfinansowania. Sukces okazał się bodźcem, który zmotywował partnerów porozumienia do dalszej pracy.

Formalizacja działań

Kolejnym, ważnym wydarzeniem, zacieśniającym współpracę było sformalizowanie dotychczasowych działań. W marcu 2006 roku zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządowcy oraz lokalni przedsiębiorcy. W wydarzeniu wzięło udział aż 45 osób. Podczas zebrania powołano lokalny zespół, działający na rzecz programu, zgodnie z wymogami podejścia Leader. Zdecydowano się na formę fundacji. Tym sposobem zarówno osoby prawne, jak i fizyczne mogły w tym samym stopniu mieć wpływ na działania Organizacji. Kontynuacją działań było ustanowienie Statutu Fundacji “Unia Nadwarciańska”. Dokument notarialny został podpisany 10 kwietnia 2006 roku w obecności fundatorów. Następnie, zgodnie z przepisami polskiego prawa, wpisano Fundację do Krajowego Rejestru Sądowego. Wydarzenie miało miejsce 14 czerwca 2006 roku.

Powołanie Stowarzyszenia

W 2008 roku postanowiono zmienić formę prawną organizacji. Zamiast Fundacji “Unia Nadwarciańska” zdecydowano się na powołanie Stowarzyszenia o tej samej nazwie. Przyczyną tej decyzji było wejście w życie w 2007 roku Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zdecydowana większość osób i instytucji wspierających Fundacje zdecydowała się dalej wspierać Organizacje, teraz już w formie prawnej Stowarzyszenia “Unia Nadwarciańska”.

Pierwsi członkowie Stowarzyszenia

Formalnością było uchwalenie Statutu Stowarzyszenia, które miało miejsce 25 czerwca 2008 roku. Następnie członkowie złożyli wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu. Stowarzyszenie “Unia Nadwarciańska” zostało wprowadzone do KRS 1 sierpnia 2008 roku, uzyskując numer 0000310950.
Zgodnie z uchwalonym Statutem należało wybrać członków organów Organizacji. Walne Zebranie Członków zadecydowało, że prezesem Stowarzyszenia będzie Pan Andrzej Kin. Zastępcami zostali Pani Anita Kubicka i Pan Wojciech Lech. Oprócz Zarządu, w Organizacji funkcjonują takie organy jak: Walne Zebranie Członków, Komisja Rewizyjna, a także Rada. Członkowie tych instytucji są wybierani z osób będących zrzeszonych w Stowarzyszeniu “Unia Nadwarciańska”. W skład Rady wchodzi 16 ludzi. Do najważniejszych zadań zalicza się selekcje operacji, które mają być wykonane i sfinansowane w ramach strategii rozwoju.

Dalszy rozwój stowarzyszenia

Stowarzyszenie działa bardzo prężnie, cały czas stawiając na rozwój. W 2011 roku Organizacja liczyła 84 członków. Stowarzyszenie ma swoich reprezentantów zarówno w sektorze społecznym, jak i gospodarczym. Organizacja swoimi działaniami obejmuje pięć gmin, będących w Powiecie Słupeckim:

  • gmina Powidz,
  • gmina Strzałkowo,
  • gmina Słupca,
  • gmina Lądek,
  • gmina Zagórów.